BÁO CÁO Kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trường mầm non năm 2017 và phương hướng chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ năm 2018

Thứ bảy - 20/01/2018 07:54
ĐẢNG BỘ XÃ CAO DƯƠNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
*
Số:    - BC/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Cao Dương, ngày 2 tháng 12  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trường mầm non năm 2017 và phương hướng chỉ đạo  lãnh đạo của chi bộ năm 2018
       Căn cứ kế hoạch số 124 - KH/HU ngày 12 tháng 11 năm 2014, công văn 261- CV/HU ngày 14/11/2017 của Huyện ủy Thanh Oai về “ Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đảng viên hàng năm” Căn cứ kế hoạch số 07 - KH/ĐU ngày18 tháng11 năm 2017 Đảng ủy xã Cao Dương xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại cơ sở đảng năm 2016. Ban chi uỷ chi bộ trường Mầm non Cao Dương  tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ  đạo của Ban chi uỷ năm 2017 như sau:
A: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ, BAN CHI ỦY
Chi bộ trường mầm non Cao Dương có 28 đảng viên, trong đó: Chính thức là 25  đ/c, dự bị là 3  đ/c. (tính đến ngày 2/12/2017)
- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
          + Đảng viên có trình độ Đại học:  23  đ/c.
          + Đảng viên có trình độ Cao đẳng:  1 đ/c.
          + Đảng viên có trình độ trung cấp là 4 đ/c.
          - Ban chi ủy Chi bộ gồm: 3 đ/c trong đó 01 đ/c bí thư 01 đ/c phó bí thư và  01  đ/c ủy viên.
          Trong thời gian vừa qua, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Năm 2017, Chi bộ đề nghị Đảng ủy công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.
1. Thuận lợi:
          - Được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Cao Dương;
          - Chi bộ có nhiều Đảng viên trẻ, có lòng yêu nghề, mến trẻ và có ý thức phấn đấu vươn lên.
          - Có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể Chi bộ.
           - 100% Đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ nghiệp vụ chuẩn và trên chuẩn.
          - Nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt công tác giáo dục trên địa bàn xã.
2. Khó khăn:
      - Về cơ sở vật chất: Phòng học còn thiếu, một số phòng học bị xuống cấp, sân và công trình vệ sinh thường xuyên sửa chữa.
          - Một số Đảng viên hợp đồng lâu năm, lương ít ỏi có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc.
          B. KIỂM ĐIỂM THEO CÁC NỘI DUNG THEO KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/ĐU, NGÀY 18/11/2016 CỦA ĐẢNG ỦY.
I- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI, NGHỊ QUYẾT, QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
1- Việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
          * Ưu điểm:
          - Trong năm 2017 Chi bộ đã làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phân công ban chi ủy chủ động chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp chi bộ quán triệt các nội dung được tiếp thu đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền tới toàn thể giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
          - Kết quả:
          + Đã quán triệt tới 100% các đồng chí đảng viên trong chi bộ nội dung chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
         + Đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã nắm vững nội dung được quán triệt. Đảng viên đã tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
          *Hạn chế:
          + Đôi khi việc quán triệt, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chưa thực sự sâu, rộng.
          * Nguyên nhân:
          - Nguyên nhân khách quan: Thời gian sinh hoạt chi bộ có hạn chế, nội dung công việc cần triển khai rất nhiều gây khó khăn cho việc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          - Nguyên nhân chủ quan: Đôi khi chi ủy viên chưa nắm vững nội dung các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên nên việc quán triệt gặp nhiều khó khăn.
          2- Việc xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan
          *Ưu điểm:
          - Chi bộ đã vận dụng các điều kiện của đơn vị vào thực tế lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Chỉ đạo Ban chi ủy tham mưu giúp chi bộ xây dựng nghị quyết, lịch trình, kế hoạch để lãnh đạo Nhà trường thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đạt hiệu quả, phù hợp với đặc thù của đơn vị.
          * Hạn chế:
          - Việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn chậm, hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao
          * Nguyên nhân:
          - Nguyên nhân khách quan: Do các đồng chí chi ủy viên đều kiêm nhiệm, khối lượng công việc lớn dẫn đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm.
          - Nguyên nhân chủ quan: Việc phân công nhiệm vụ đôi khi còn chưa hợp lý, nhiệm vụ của các đồng chí Chi ủy viên quá nhiều, ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
          3. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
          * Ưu điểm:
          - Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy và các nhiệm vụ của ngành giáo dục, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành kết quả:
            Thực hiện tốt cuộc các vận động do ngành phát động như cuộc vận động "hai không với 4 nội dung",“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Xây dựng cơ quan văn hóa ...
          Thực hiện tốt nghị quyết của huyện uỷ về đề án nâng cao chất lượng GD toàn diện của huyện Thanh Oai. Đẩy mạnh phong trào: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT Hà Nội; Phòng GD& ĐT Thanh Oai và kế hoạch năm học của nhà trường'.
Năm học 2016 -2017  đạt kết quả như sau:
     *Về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:
 -100% giáo viên kí cam kết và thực hiện đúng, nghiêm túc các cuộc vận động của cấp trên và của ngành; Thực hiện đúng QCCM, tích cực đổi mới PPDH
Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy. Thực hiện đánh giá, xếp loại  giáo viên đúng quy định; tập thể đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực.
- 100% cán bộ, GV thực hiện đúng qui chế CM, xếp loại giờ dạy,hồ sơ đạt tốt, khá, không có hồ sơ, giờ dạy trung bình
- Tham gia tất cả các cuộc thi do cấp trên tổ chức đạt kết quả : có 4 giáo viên giỏi cấp huyện, 1 cô nuôi đạt cấp huyện, 1 giáo viên đạt giải nhì cấp huyện, chiến sĩ thi đua 5 đồng chí 1đồng chí là CBQL, 3 đồng chí là  giáo viên và 1 nhân viên 78 Đ/c là lao động tiên tiến 100%  Cán bộ đảng viên đạt lao động giỏi cấp trường. Nhà trường giữ vững cơ quan văn hóa năm 2017
Nhà trường đã huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. 100% trẻ ăn bán trú tại lớp . Đã tổ chức cho các em được học tập, vui chơi, hoạt động trong, ngoài giờ lên lớp, theo hướng dẫn của cấp trên . Đảm bảo quyền của các em, giáo dục HS kĩ năng sống, kỹ năng tụ phục vụ, giáo dục lễ giáo cho trẻ.
Năm học 2016- 2017 Nhà trường được công nhận Trường đạt tập thể lao động tiên tiến . 
           Từ đầu năm học 2017 -2018 chi ủy đã chỉ đạo nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt- học tốt; Giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của trường  hội thi giảng kết quả:
          - Xếp loại giờ dạy: 63 giờ  Giỏi: 20 giờ, Khá: 43 giờ, không có trung bình
          - Xếp loại hồ sơ:  20     Tốt: 6;        Khá 14 ;        TB: 0
          Đi đôi với những thành tích đã đạt được trong năm 2017, chi bộ trường cũng còn những khó khăn nhất định cần có các giải pháp khắc phục, đó là:
- Các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ đều giữ một trọng trách quan trọng trong lãnh đạo nhà trường, hoạt động công tác Đảng mang tính kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác Đảng còn hạn chế, cần cố gắng sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như mong đợi.
- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tính tiên phong gương mẫu của một số đồng chí đảng viên còn hạn chế.
4. Việc quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên:
* Ưu điểm:
- Chi bộ luôn quan tâm việc rèn luyện, giáo dục đảng viên trong chi bộ, làm tốt công tác tư tưởng, phối hợp với BGH nhà trường thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên Nhà trường, kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân tiên tiến, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng đồng thời luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Kết quả:
- Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau.
- Có lối sống dản dị, phong cách quần chúng, thân thiện với đồng nghiệp, và nhân dân.
          - Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong trong cuộc vận động:" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
         - Thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm. Luôn có mối đoàn kết và giữ gìn sự trong sáng của Đảng.
          - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, 2017 – 2018.
          * Hạn chế:
          - Việc giáo dục, quản lý đảng viên và giáo viên đôi khi chưa thực sự sát sao.
          * Nguyên nhân:
          - Do trường có nhiều khu nên việc theo dõi, quản lý đảng viên gặp nhiều khó khăn.
         4. Công tác xây dựng Đảng
          * Ưu điểm:
          Căn cứ vào quy chế hoạt động đã xây dựng từ đầu khóa, Chi bộ luôn đảm bảo duy trì nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và bất thường khi có nhiệm vụ đột xuất. Giao Ban chi ủy luôn chủ động giúp chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt thực hiện đúng tinh thần chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
          Chủ động giúp chi bộ theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân được phân công, chủ động cho ý kiến tháo gỡ hoặc tổng hợp, báo cáo với chi bộ cho ý kiến tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
          Luôn quan tâm, công tác phát triển đảng. Chủ động theo dõi, đánh giá hoạt động của quần chúng, lựa chọn các quần chúng ưu tú để theo dõi, giúp đỡ và kết nạp các cá nhân đủ điều kiện vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả năm 2017 chi bộ đã kết nạp được 3 đc, cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng 03  đ/c.
          * Hạn chế:
          - Nội dung sinh hoạt đôi khi còn thiếu đổi mới.
          * Nguyên nhân:
          - Ban chi ủy chưa chủ động chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt.
          5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thể: 
          Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn Trường duy trì nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để phát huy đầy đủ vai trò của công đoàn trường. Kết quả:Mở Hội nghị công chức viên chức theo nhiệm kì đồng thời tổ chức kí cam kết thi đua trong năm học. Thực hiện nuôi con khoẻ dạy con ngoan, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi do các cấp tổ chức; thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của nhà trường do các cấp đề ra. Nhà trường kết hợp với công đoàn tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua:”Giỏi việc nước, đảm việc nhà, cô giáo người mẹ hiền”.
Tổ chức thăm hỏi sức khỏe, tặng quà người ốm, các hoạt động phong trào của phòng giáo dục tổ chức
6. Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
* Ưu điểm:
- Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 16/3/2013 của Đảng ủy về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã chủ động xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền đến giáo viên và nhân viên trong trường để học tập. Chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh đạt được một số kết quả: Đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức gồm: "Bản lĩnh chính trị cũng vàng, tiền phong gương mẫu"; "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn"; "Tôn trọng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm"; "Nâng cao nghiệp vụ, tận tụy, yêu nghề". Đã tổ chức Quán triệt, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên. Tổ chức cho đảng viên trong chi bộ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện.
- Nhìn chung sau khi được quán triệt, tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã ý thức rõ trách nhiệm, có nhiều chuyển biến về tư tưởng, cũng như tác phong công tác, hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ được tăng lên đáng kể.
* Nhược điểm:
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đôi lúc còn chưa thường xuyên.
* Nguyên nhân:
- Thời gian sinh hoạt hạn chế; việc quản lý, giáo dục đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, do trường có nhiều điểm.
          C. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:
Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở đảng của cấp trên, chi bộ trường Mầm non Cao Dương đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đề nghị Đảng uỷ xã Cao Dương  xét công nhận chi bộ Mầm non  Cao Dương đạt danh hiệu:
 “ Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2017”.
 
D. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI UỶ NĂM 2018
 
          Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018 Chi bộ trường mầm non Cao Dương cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          - Tập trung quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sâu, rộng tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhằm đảm bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
          - Chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo Nhà trường giành được nhiều thắng lợi trong các năm học tiếp theo.
          - Tiếp tục làm tốt công tác Giám sát, nắm vững tình hình của cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
          - Quan tâm việc phát triển đảng viên, phấn đấu giúp chi bộ kết nạp được từ 2-3 đồng chí đảng viên.
                    - Quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Giữ đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
          Mục tiêu: Giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh
          Trên đây là báo cáo tự kiểm điểm của Chi bộ trường mầm non Cao Dương năm 2017. Rất mong các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong chi bộ  Đảng ủy xã giúp Chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.
          Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
 
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Lưu chi bộ
 
                       T/M BAN CHI UỶ
           BÍ THƯ
 
 
                         Nguyễn Thị Huệ                           
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 322 | lượt tải:115
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây