KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Thứ hai - 11/06/2018 04:06

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MN CAO DƯƠNG

     

Số:  54 /KH-MNCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


    

Cao Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 –2019;

Căn cứ Công văn số 1048/KH-GD&ĐT ngày 16/05/ 2018 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 – 2019;

Trường mầm non Cao Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn xã  Cao Dương, cụ thể như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. Mục đích:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

II. Yêu cầu:

1. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

3. Tăng số HS được học 2 buổi trên ngày.

4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

B. NỘI DUNG

          I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ

          1) Số trẻ điều tra phổ cập trên địa bàn: 276 trẻ

Trẻ 5 tuổi  =  220  trẻ. Hiện đang học tại trường: 210  trẻ; Số trẻ trong diện TS:  10 trẻ

Trẻ 4 tuổi  = 240 trẻ. Hiện đang học tại trường: 188  trẻ; Số trẻ trong diện TS: 52  trẻ

Trẻ 3 tuổi  =  200 trẻ. Hiện đang học tại trường: 126 trẻ; Số trẻ trong diện TS: 74 trẻ

Trẻ nhà trẻ  = 160 trẻ. Hiện đang học tại trường: 20  trẻ; Số trẻ trong diện TS: 140 trẻ

          2) Cơ sở vật chất:

Tổng số phòng học hiện có: 20 phòng. Trong đó:

Dự kiến phòng học dành cho lớp 5 tuổi: 6 phòng. Diện tích: 55  m2/phòng.

Dự kiến phòng học dành cho lớp 6 tuổi: 6  phòng. Diện tích: 55  m2/phòng

Dự kiến phòng học dành cho lớp 3 tuổi: 5  phòng. Diện tích: 55 m2/phòng

Dự kiến phòng học dành cho Nhà trẻ: 5  phòng. Diện tích: 55 m2/phòng

(Thiếu 2 phòng học lớp 4 tuổi học vào nhà đa năng)

          3) Đội ngũ giáo viên, nhân viên

Tổng số GV: 78 Đ/c. Trong đó thuộc diện nghỉ TS 4 đ/c năm học 2018 – 2019.

Tổng số NV: 14 Đ/c . Trong đó thuộc diện nghỉ TS 1 đ/c năm học 2018 – 2019

          II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2018 - 2019

1) Phương thức và đối tượng

Tæ chøc tuyÓn sinh ®óng quy ®Þnh, c«ng khai c«ng b»ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phô huynh. Tuyªn truyÒn ®Ó n©ng cao tû lÖ trÎ ®Õn tr­êng trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng

 Thùc hiÖn phiªn chÕ trÎ häc ®óng ®é tuæi, ®ñ sè trÎ trªn líp

2) Độ tuổi dự tuyển

Trẻ từ 24 tháng tuổi đến trẻ 5 tuổi

 +  Huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 39%, mẫu giáo đạt 95%, 70% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

3) Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn.

4) Thời gian tuyển sinh

Nhà trường bắt đầu TS trực tuyến với trẻ mầm non 5 tuổi: từ ngày 4/7/2018 đến ngày 6/07/2018.

Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018, tuyệt đối trường không TS trước thời gian quy định. Sau ngày 18/7/2018, nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao cần báo cáo phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường,

5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

256 trẻ trong độ tuổi, địa bàn xã Cao Dương cụ thể như sau:

TT

NT 18-24 tháng

NT 24-36

 tháng

 

3 Tuổi

4 Tuổi

5 Tuổi

      TS

Cao Xá

10

33

27

13

1

84

Thị Nguyên

 

20

15

12

3

50

Mục xá

 

15

5

3

0

23

Ang Phao

10

32

16

15

2

75

Đa Ngư

 

10

4

4

2

20

Thôn Mới

 

10

7

5

2

24

TS

20

120

74

52

10

276  trẻ

 

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           I- Phân công trách nhiệm

1) Ban giám hiệu trường mầm non Cao Dương:

+ §/c HuÖ phô tr¸ch khu Thôn Mới, Thị Nguyên

Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ §/c Ph­¬ng phô tr¸ch khu D­îc LiÖu, Ang Phao, Cao X¸

+ §/c Hoa phô tr¸ch khu Môc X¸, Đa Ngư,

- Ban gi¸m hiÖu kiÓm tra c¬ së vËt chÊt t¹i 3 khu líp

+ Ph©n c«ng gi¸o viªn ®iÒu tra trÎ trong ®é tuæi t¹i 6 th«n Môc X¸, ThÞ Nguyªn, §a Ng­, Ang Phao, Cao X¸ vµ Thôn Míi

+ Thµnh lËp héi ®ång tuyÓn sinh tr­êng MÇm non Cao D­¬ng n¨m häc 2018 -2019

+ TiÕp nhËn hå s¬ trong thêi gian tuyÓn sinh theo quy ®Þnh

       2) Các Đ/c giáo viên, nhân viên:

       a) Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên,

b) Trong thời gian TS nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c) Ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian TS để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

d) Kết thúc TS các trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả TS với UBND xã, và phòng GD&ĐT.

3) Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

I. Chủ tịch Hội đồng:

 

- Bà Nguyễn Thị Huệ

- Hiệu trưởng

II. Phó Chủ tịch Hội đồng:

 

- Bà Nguyễn Thu Phương

- Phó Hiệu trưởng

- Bà Phạm Thị Hoa

- Phó Hiệu trưởng

III. Thư kí:

 

- Bà Đỗ Thị Thủy

- Thư kí Hội đồng

IV. Các thành viên:

 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chủ tịch công đoàn

- Bà Vũ Thị Kim Thu

- Tổ trưởng Tổ Mẫu giáo

- Bà Vũ Thị Thúy Ngân

- Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ

- Bà Nguyễn Thị Tươi

- Tổ trưởng Tổ 3 Tuổi

- Bà Vũ Thị Hằng

- Tổ trưởng Tổ Văn phòng

- Bà Cao Thị Đức

- Nhân viên y tế

    -Ông  Lê Chí Chung

- NV Bảo vệ

         II. Chế độ báo cáo

   Báo cáo về Phòng GD&ĐT (cán bộ phụ trách công tác TS từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Ngày 04/5/2018: Các trường nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về Phòng GD&ĐT (theo cấp học).

- Ngày 8/6/2018: Các trường nộp danh sách Hội đồng tuyển sinh (qua mạng theo cấp học).

- Ngày 15/6/2018: Các trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.  

- Từ ngày 01/7/2018 đến 18/7/2018: tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS huyện.             

- Ngày 20/7/2018: Trường nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học)

- Ngày 25/7/2018: Trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2018- 2019. Trường mầm non Cao Dương yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh,các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND các xã (để phối hợp)

- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Bộ phận thực hiện

Nội dung công việc

24/4/2015

 

Tiếp thu hướng dẫn công tác tuyển sinh

 

 

Điều tra số liệu trẻ trên địa bàn phục vụ công tác tuyển sinh

 

 

Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh, thành lập danh sách hội đồng tuyển sinh

04/5/2015

 

Nộp thống kê số liệu tuyển sinh (biểu mẫu 1a) qua hòm thư điện tử tomamnon.pgd@gmail.com

06/5/2015

 

Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh và bảng thống kê số liệu TS (bản dấu đỏ) về phòng GD&ĐT

10/5/2015

 

Duyệt chỉ tiêu TS với phòng GD&ĐT

14/5/2015

 

Nộp kế hoạch TS bản chính thức về phòng GD

 

 

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016

15/7/2015

 

Hoàn thành việc thu nhận đơn dự tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển

15/7/2015

 

Xét tuyển sinh tại nhà trường

16/7/2015

 

Báo cáo số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT

16/7/2015

 

Gửi tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có)

17/7-19/7/2015

 

Xét tuyển sinh bổ sung tại nhà trường

20/7/2015

 

Báo cáo nhanh công tác TS về phòng GD&ĐT.

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2015-2016. Trường mầm non Cao Dương yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh,các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND các xã (để phối hợp)

- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN THỊ HUỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 323 | lượt tải:115
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây